Menu
Święta
Dzień Kobiet
Kwiatek dla Ewy
Antyfeminizm
Przez stulecia
Kościół o kobiecie
Reklama
Statystyki
statystyka

Kontakt

Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów.

Pierre de Brantome

Przez stulecia

Wzajemny stosunek obu płci kształtował się od zarania dziejów pod wpływem warunków fizycznych, wierzeń religijnych, stosunków społecznych i ustroju politycznego.
Już w prapoczątkach ludzkości zarysował się podział zajęć wypływający z instynktu przetrwania.
Chociaż kobiety na codzień równo z mężczyznami dzieliły trud zdobywania pożywienia, okres macierzyństwa wykluczał je z polowań i walki.
Odsunięte od czynnego plemiennego życia uwagę i zdolności skupiały na ochronie potomstwa, strzeżeniu ognia i przystosowywania siedzib w sposób ułatwiający bytowanie. Mając wiecej spokojnego czasu na obserwację i wykorzystujac niejadalne odpadki zwierzęce, rośliny i ich właściwości stały się pierwszymi wytwórczyniami sprzętów i leków, zapewniając wygodę i bezpieczeństwo. Brały też na siebie obowiązek zbieractwa, przetwórstwa i hodowli, pozwalając mężczyznom poświęcać czas łowiectwu i walce.
Kobieta w tym czasie była ogromnie cenioną i szanowaną nie tylko jako dawczyni życia, ale i dla jej umiejętności.
Nie tylko podział zajęć i odmienność doswiadczeń spowodwały, że rozwój zdolności mężczyzny i kobiety szedł w różnych kierunkach. Niebagatelne znaczenie miały warunki klimatyczne stanowiące o fizycznym i umysłowym wysiłku włożonym w przetrwanie. Ich łagodność wymagała mniej trudu i powodowała okresowe rozleniwienie, surowość motywowała do zwiększania wysiłku i szukania rozwiązań i status kobiety był wyższy u ludów północy niż południa a jej prawa większe.

Kobiety irokeskie

 • U Irokezów władzę sprawowała Rada Kobiet. Miała prawo do wyboru wodza, i podejmowania najwazniejszych decyzji, w tym prawo weta wobec decyzji wypowiedzenia wojny. Kobieta miała prawo własności, możliwość decydowania o majątku własnym i całkowitym majątku rodziny, prawo do rozwodu a po rozwodzie prawo do dzieci.
Kobiety chińskie
 • W czasach starożytnych panował w Chinach matriarchat, a kobiety chińskie otaczane były czcią. Celem instytucji małżeństwa było zapewnienie potomstwa i ciąglość kultu przodkow. Młode kobiety w czasie świąt miały swobodę seksualną, a małżeństwo zawierały jeśli zwiazek okazywał się plodny. Mogły być szamankami, zajmować się medycyną, i astrologią , bywały władczyniami, a nawet wodzami. Chińska królowa chińska Fu Hao zajmowała się polityką, religią, a nawet dowodziła wojskiem.
Kobiety japońskie
 • W Japonii rządziły królowe-kapłanki a tron dziedziczony był po linii matki. Kobiety były kształcone. Wywodzące sie z kasty wojowników musiały opanować sztukę posługiwania się bronią przed ukończeniem osiemnastego roku życia.
Kobiety babilońskie
 • Kobiety miały prawo do spadku po ojcu, jesli nawet pochodziły z nieprawego łóża. Za narzeczoną składany był okup, w przypadku zerwania umowy przez mężczyznę, zobowiazany był wypłacic odszkodowanie. Kobieta była otaczana czcią, znieważenie jej było karalne m.in. piętnowaniem czoła.
Kobiety scytyjskie
 • W społeczeństwie pod wieloma względami były równe mężczyznom, zajmowały istotne politycznie stanowiska, były wojowniczkami i dały początek królestwu Amazonek.
Kobiety sumerskie
 • Ich prawa i obowiązki były porównywalne z męskimi. świadczy o tym zachowany rejestr zawodów wykonywanych przez kobiety w Sumerze z ok. 2400 roku. Kobiety pracowały jako nauczycielki w swiątyniach, prowadziły szynki i handlowały, pracowały jako lekarki, akuszerki, pisarki, fryzjerki, murarki, rozwozicielki i roznosicielki towarów. Za pracę otrzymywały takie samo wynagrodzenie jak mężczyźni.
Kobiety egipskie:
 • Bywały władczyniami (Kleopatra, Hatszepsut), a że władza królewska była dziedziczona przez najstarsze córki, małżeństwa faraonów były kazirodcze. Kobiety egipskie miały prawo do pełnienia funkcji publicznych, samodecydowania w kwestii małżeństwa pozostając równowprawnymi partnerkami mężów, przysługiwało im prawo do rozwodu bez zgody męża i odzyskania posagu, prowadzenia działalnosci gospodarczej i pracy. Z rejestrów gospodarczch egipskich majątków ziemskich wynika, że wykonywały jeszcze więkaszą ilość zawodów, niż kobiety sumeryjskie a za pracę wynagradzane na róni z mężczyznami.
Kobiety celtyckie
 • Zajmowały pozycję równą mężczyznom, były przywódczyniami i władczyniami, miały prawo głosu na publicznych zgromadzeniach, mogły uczestniczyć w życiu publicznym, pełnić funkcje adwokatów i sędziów, kapłanek i wojowniczek. O ich swobodzie decydowały pozycja społeczna i stan majątkowy. O ile majątek kobiety przewyższał majątek męża, miała głos decydujący i nie musiała konsultować z mężem swoich decyzji. Mogła też dowolnie dysponować dobrami osobistymi, a w przypadku rozwodu miała prawo do podziału majątku wspólnego. Kobiety celtyckie miały też prawo do konkubinatu i dużą swobodę seksualną.
Kobiety spartańskie
 • Wskutek zmilitaryzowania państwa pełniły wszystkie funkcje cywilne, były właścicielkami ziemskimi, ziemie mogły dziedziczyć, lub otrzymywać ją w posagu. Brały udział w życiu publicznym i militarnym, były wojownikami, od lat dziewczęcych miały prawo do wspólnych wraz z mężczyznami ćwiczeń fizycznych. Nie miały obowiązku prac domowych, aczkolwiek o ich wartości i przydatności stanowiło macierzeństwo, co zapewniało im dużą swobodę seksualną.
Kobiety etruskie
 • Mogły posiadac własne warsztaty i pracownie, umiały pisać. świadcza o tym inskrypcje z kobiecymi imionami odkryte na naczyniach glinianych i dachówkach, oraz napisy na osobistych przedmiotach kobiet. Mogły uczestniczyc w w praktykach wróżbiarskich, widowiskach i bankietach, co wskazuje, że cieszyły się wiekszą swobodą, niż Greczynki czy Rzymianki.
Kobiety kartagińskie
 • Nie uczestniczyły w życiu politycznym, ale mogły prowadzić działalność handlową a nawet wystawiać własne stele wotywne. Kobiety z rodzin arystokratycznych otrzymywały staranne wykształcenie, a kapłanki cieszyły się wielkim poważaniem i miały pośredni wpływ na sprawy państwowe i społeczne.
Kobiety rzymskie
 • Nie miały prawa głosu i nie mogły brać udziału w Igrzyskach, ale liczono się z ich opinią i respektowano interwencje. Mogły pomagać mężowi w pracach i chodzić na wyścigi rydwanów. Spod władzy ojca przechodziły pod władzę teścia i męża, ale zależność ograniczała się zazwyczaj do spraw majątkowych. Za czasów Hadriana kobiety juz miały prawo do spisywania testamentu, z czasem do rozporzadząnia własnym posagiem a nawet do wyboru przyszłego męża, o ile głowa rodziny nie wyraziła uzasadnionego sprzeciwu. Kobiety rzymskie miały prawo do wyboru strojów, uczestnictwa w życiu towarzyskim, własnych spotkań, zakładania klubów i stowarzyszeń,
Kobiety greckie
 • Nie miały zadnych praw poilitycznych, w demokratycznych Atenach nie miały prawa głosu, ale mogły pełnić rolę kapłanek i wróżbitek, opatrywać i leczyć rannych, W zależności od pozycji społecznej mogły mieć pewne wpływy, ale nie mogły dysponowac majątkiem. O ile jeszcze w okresie minojskim uczestniczyły w obrzędach religijnych, życiu towarzyskim icieszyły się większymi swobodami, w czasach późniejszych sukcesywnie je traciły. Miały obowiązek przebywania w żeńskiej części domu, okrywania całego ciała długimi chitionami, nie mogły opuszczać domów bez towarzystwa służby lub mężczyzn i podlegały władzy mężczyzny, najpierw ojca, później męża.
Kobiety muzułmańskie
 • Nie miały praw obywatelskich, społecznych, prawa do majątku. Sprowadzone do rangi przedmiotu, były i są własnością ojca lub męża od najmłodszych lat wykonując ciężkie prace fizyczne w myśl przykazania Koranu, że "mężczyźni mają kierować kobietami, gdyż wolą Allacha jest, by jedno panowało nad drugim." Znieważane, ubezwłasnowolnione nawet w kwesti stroju i zawinięte w czador, żyjące często w skrajnym ubóstwie, separowane od mężczyzn także w świątyniach.
Kobiety judejskie
 • Nie miały zadnych praw obywatelskich. Otrzymywały posag, ale nie miały prawa do majątku, który przechodził pod zarząd męża, podobnie jak sama kobieta ani żadnej własności. Nie miały tym samym prawa do obdarowywania kogokolwiek czy goszczenia. Żadna czynność kobiety nie miała mocy prawnej. Kobiety żydowskie napiętnowane były grzechem pierworodnym, poddane segregacji płci i ograniczane do roli rozrodczej w wypełnianiu przykazania "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię".

Polecane
Praca przez internet

Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
Reklama
Konkursy
Strona autorska. anta. ©2008 all rights reserved.